โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล

นางวิภาภรณ์ เกิดนาค ตำแหน่งผอ.รพ.สต.

นางยุพา ถาวรสาร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

4นายหฤษฎ์ชนก จินหิรัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

4น.ส.วันวิสาข์ เสนาคชวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ

4น.ส.รสสุคนธ์ ศฤงคารทวีกุล พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย

4

 

 

โครงการดูแลใส่ใจสตรี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วันที่ 18 ส.ค.61
โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วิทยากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 20 ส.ค.61
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วิทยากรทันตแพทย์จากโรงพยาบาลบางกรวย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอบางกรวย 23 ส.ค.61 ณ.โรงเรียนวัดรวกพร้อมพิทยาคาร

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วิทยากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 29 ส.ค.61 ณ.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์

แผนจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2563

แผนจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปี 2563

ข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าพัสดุคอมฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปรับอากาศ

แผนจัดซื้อเชื้อเพลิง ปี 2564

แผนจ้างเหมาบริการบุคคลฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าพัสดุคอมฯ

ผู้ชนะการเจ้างเหมากำจัดปลวกเสนอราคา

ผู้ชนะการเสนอราคาNetwork

ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องสูบน้ำ

ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงยานพาหนะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางสีทอง
(สังกัด อบจ.นนทบุรี)

หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.024470054

เปิดให้บริการเวลา 08.30น.-20.30น.ทุกวัน FAX 024470054

เปิดให้บริการทันตกรรมทุกวันในเวลาราชการ

Email1 bangsritong12@gmail.com

"ซื่อสัตย์สุจริต คิดก้าวไกล ตั้งใจปฏิบัติ"

ข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ขนะการเสนอราคาเช่าสถานที่โครงการสุขภาพจิต

ผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการมะเร็ง

ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมบำรุงรถยนต์

ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุสำนักงาน

ผู้ชนะการเสนอราคาพัสดุงานบ้านงานครัว

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋ากระสอบฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์ฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุงานบ้านฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 รพ.สต.บางสีทอง

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ผู้ชนะการเสนอราคาป้ายโครงการสุขภาพจิต

ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ฯ

ผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมวงจรปิด

ผู้ชนะการจ้างเหมาผู้ช่วยทันตกรรม

ผู้ชนะการเจ้างเหมาทำความสะอาด

ผู้ชนะการเสนอราคาอัฟเกรดคอมฯ

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี : นายแพทย์ พนัส โสภณพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้ รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 36 แห่ง

 


ลิขสิทธิ์ 2550(2007)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ห้ามคัดลอก พิมพ์ซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ข้อมูลที่ปรากฎหน้าเว็บไซด์รวมถึงการทำเฟรมหรือวิธีการบันทึกคล้ายกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง