โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง
เจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาล

นางวิภาภรณ์ เกิดนาค ตำแหน่งผอ.รพ.สต.

นางยุพา ถาวรสาร ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

4นางอมรรัตน์ ลายสังข์ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

4น.ส.วันวิสาข์ เสนาคชวงค์ เจ้าพนักงานธุรการ

4น.ส.รสสุคนธ์ ศฤงคารทวีกุล พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย

 

โครงการดูแลใส่ใจสตรี ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและเต้านม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วันที่ 18 ส.ค.61
โครงการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วิทยากรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 20 ส.ค.61
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียน งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วิทยากรทันตแพทย์จากโรงพยาบาลบางกรวย และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอบางกรวย 23 ส.ค.61 ณ.โรงเรียนวัดรวกพร้อมพิทยาคาร

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางสีทอง วิทยากรจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการดำเนินงานจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 29 ส.ค.61 ณ.ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์

แผนที่

กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์

OP-PP2010

OP/PPสปสช

แพทย์แผนไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บางสีทอง

หมู่ที่ 4 ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี โทร.024470054

เปิดให้บริการเวลา 08.30น.-20.30น.ทุกวัน FAX 024470054

Email1 bangsritong12@gmail.com

"ซื่อสัตย์สุจริต คิดก้าวไกล ตั้งใจปฏิบัติ"

มุม 43 แฟ้ม

JHCIS

สสจ.นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการลดการใช้พลังงานฯ

-เปิดให้บริการทันตกรรมทุกวัน

ในเวลาราชการ

 

 

ต้อนรับคณะจากองค์กรไจก้า กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต สสจ.นนทบุรี โรงพยาบาลบางกรวย เทศบาลตำบลบางสีทอง อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเก็บข้อมูลการดำเนินโครงการ Project on Seamless Health and Social Services Provision for Elderly Persons ในพื้นที่นำร่อง ของจังหวัดนนทบุรี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง 30 ส.ค.61

 


ลิขสิทธิ์ 2550(2007)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ห้ามคัดลอก พิมพ์ซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง ข้อมูลที่ปรากฎหน้าเว็บไซด์รวมถึงการทำเฟรมหรือวิธีการบันทึกคล้ายกัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสีทอง